ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

TEST   ΦΥΣΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Στις  παρακάτω ερωτήσεις  να επιλέξετε την σωστή απάντηση:

1. Ταλάντωση είναι :

     α.  Μια κίνηση γύρω από μια θέση ισορροπίας

     β. Μια παλινδρομική περιοδική κίνηση γύρω από μια θέση ισορροπίας

     γ. Μια περιοδική κίνηση που εκτελεί μόνο το σύστημα ελατήριο – μάζα.

     δ. Μια κίνηση που έχει ορισμένη συχνότητα και περίοδο.

2.  Κύμα  είναι :

     α. ένας τρόπος διάδοσης μιας διαταραχής μέσα στον αέρα ή στο νερό.

     β. η μεταβολή της μετατόπισης σε ένα ελαστικό μέσον.

     γ. κάθε διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα ελαστικό μέσον.

     δ. Η μεταβολή της έντασης του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου μέσα ένα ελαστικό μέσον.

3.      Περίοδος είναι :

α. Ο χρόνος που χρειάζεται ένα σώμα για να εκτελέσει μισή ταλάντωση

β.  Ο χρόνος που χρειάζεται ένα σώμα για να εκτελέσει δύο ταλαντώσεις

γ. ο χρόνος που χρειάζεται μια διαταραχή για να διαδοθεί  τόσο όσο το μήκος κύματος του.

δ. Ο αριθμός των ταλαντώσεων σε ορισμένο χρόνο.

4. Εγκάρσιο  λέγεται το κύμα όπου :

    α. όλα του τα μόρια κινούνται παράλληλα με την διεύθυνση διάδοσης του κύματος.

    β. όλα του τα μόρια ταλαντώνονται κάθετα με την διεύθυνση διάδοσης του κύματος.

    γ. το κύμα που αποτελείται από πυκνώματα και αραιώματα

    δ. όλα του τα μόρια είναι ακίνητα

Β.  Να αποδείξετε  την θεμελιώδη εξίσωση της κυματικής.

Γ.  Να χαρακτηρίσετε μια από τις πιο κάτω προτάσεις σαν Σωστή ή Λάθος :

      1.  Η συχνότητα ενός κύματος αλλάζει όταν το κύμα αλλάζει μέσον διάδοσης.

      2.  Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος εξαρτάται από το μέσον που διαδίδεται το κύμα.

      3.  Μήκος κύματος είναι η απόσταση που διαδίδεται το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου.

      4. Μονάδα μέτρησης της συχνότητας ενός κύματος είναι το 1 sec

      5. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται μέσα στο κενό.

      6.  Η ταχύτητα διάδοσης του φωτός, που είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα , είναι ίση με 3.108  m/s.

      7. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι ο τρόπος διάδοσης ενός ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου χρονικά  σταθερών.

Δ.  Να συμπληρώσετε  σωστά  τις προτάσεις που ακολουθούν :

1.  Κύματα στα οποία τα ………..του μέσου ταλαντώνονται σε διεύθυνση κάθετη προς τη διεύθυνση …………..του κύματος , ονομάζονται εγκάρσια κύματα.

2.  Η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας διάδοσης του κύματος στο S.I. είναι το ………….

3.  Συχνότητα ταλάντωσης είναι το πηλίκο του αριθμού των ……………..προς τον …………… που έγιναν αυτές και έχει μονάδα στο S.I. το 1…………..

4. Έχουμε δύο ειδών κύματα : α. Τα ………………….   και β.   τα  ηλεκτρομαγνητικά.

5.  Τα ……………. κύματα  αποτελούνται από  όρη και …………..

Καλή  Επιτυχία!!!

   Π. Κιμούντρης

Φροντιστήριο Μ.Ε.

    ΝΕΑ  ΓΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

    ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.  « Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ »   

ΚΕΦ. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ  –   ΚΥΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ  1Ο

Στις ερωτήσεις 1-4 να κυκλωθεί το Σωστό ή το Λάθος

1.    Για τα κύματα έχουμε :

Α. Μπορεί να είναι εγκάρσια ή διαμήκη  Σ  –  Λ

Β. Το φως είναι ένα παράδειγμα διαμήκους κύματος  Σ – Λ

Γ. Είναι ένα μέσον μεταφοράς ενέργειας χωρίς μεταφορά ύλης  Σ  –  Λ

Δ. Η συχνότητα ενός κύματος μπορεί να υπολογιστεί διαιρώντας το μήκος κύματος με την ταχύτητα διάδοσης

Ε. τα σημεία μηδενικής απομάκρυνσης σε ένα στάσιμο κύμα ονομάζονται δεσμοί   Σ  –  Λ

2.    Η εξίσωση ενός στάσιμου κύματος ψ=8συν2πχ/15ημ50πt , χ,ψ σε cm, t σε s ,

Α. η απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών δεσμών είναι 15 cm Σ-Λ

Β. τα δύο κύματα που δημιουργούν το στάσιμο έχουν πλάτος 4 cm Σ  – Λ

Γ. η συχνότητα ταλάντωσης των διαφόρων σημείων του μέσου είναι 25 Hz   Σ  –  Λ

Δ. υπάρχουν σημεία του μέσου που εκτελούν ταλάντωση με πλάτος 8 cm

3.Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα :

   α. μεταφέρει ενέργεια ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου Σ-Λ

   β. Αποτελείται από ένα μεταβαλλόμενο ηλεκτρικό και μεταβλητό μαγνητικό πεδίο. Σ – Λ

   Γ. διαδίδεται σε διεύθυνση κάθετη προς το επίπεδο των εντάσεων του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου  Σ – Λ

  Δ. διαδίδεται μόνο στο κενό

4.Σε μια φθίνουσα ταλάντωση ισχύουν :

Α. Το πλάτος μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο  Σ  –  Λ

Β. η δύναμη που προκαλεί τη μείωση του πλάτους είναι ανάλογη της ταχύτητας   Σ  –  Λ

Γ. η περίοδος μεταβάλλεται  Σ  –  Λ

Δ. ο ρυθμός μείωσης του πλάτους εξαρτάται από τη συχνότητα ταλάντωσης  Σ  –  Λ

1.    Σε ένα κύκλωμα LC ηλεκτρικών ταλαντώσεων η περίοδος των ηλεκτρικών ταλαντώσεων  είναι :

Α. ο χρόνος που χρειάζεται για να εκφορτισθεί  πλήρως ο πυκνωτής

Β. ο χρόνος που η ένταση του μαγνητικού πεδίου γίνεται μέγιστη

Γ. ο χρόνος που χρειάζεται ο πυκνωτής να εκφορτισθεί και μετά να φορτιστεί εκ νέου με την αρχική πολικότητα

Δ. ο χρόνος που η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή γίνεται ίση με την ενέργεια του μαγνητικού πεδίου στο πηνίο.

ΘΕΜΑ  2Ο 

Α. Πως θα μεταβληθεί η συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων σε ένα κύκλωμα αν τριπλασιάσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή και υποτριπλασιάσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου.

Β. σε ένα κύκλωμα LC να αποδείξετε την σχέση : I = ω.Q , ω= γωνιακή συχνότητα, I= πλάτος έντασης του ρεύματος και Q= μέγιστη τιμή του φορτίου.

Γ. Ένα κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις με συχνότητα f = 2 MHz , αν C= 500 mF , να βρείτε τον συντελεστή αυτεπαγωγής L.

Δ. Φέρουμε τους οπλισμούς του πυκνωτή σε επαφή με τους πόλους μιας πηγής , κατόπιν αφού αποσυνδέσουμε την πηγή, συνδέουμε τα ‘άκρα ενός πηνίου στα άκρα του πυκνωτή και το κύκλωμα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση. Να περιγράψετε μια ανάλογη κατάσταση σε ένα μηχανικό ταλαντούμενο σώμα.

ΘΕΜΑ 3Ο    

Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η ενέργεια που προσφέρεται ανα περίοδο στον ταλαντωτή ώστε να κάνει αμείωτες ταλαντώσεις είναι 3,14 J. Η δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση είναι της μορφής F=-bu. Αν η εξίσωση της απομάκρυνσης με τον χρόνο είναι χ=0,1ημ100t(SI), να υπολογιστεί η σταθερά απόσβεσης b. E=πbA02 .

ΘΕΜΑ 4Ο

Μια χορδή ταλαντώνεται σύμφωνα με την εξίσωση

Ψ=20συν(2πχ/3)ημ50πt όπου χ,ψ σε cm και t σε s

Να υπολογίσετε :

Α. το πλάτος και την ταχύτητα των κυμάτων που η συμβολή τους θα δώσει αυτήν την ταλάντωση

Β. την απόσταση δύο διαδοχικών ακίνητων σημείων της χορδής

Γ. την ταχύτητα που έχει την στιγμή 4,9 sec ένα σημείο της χορδής που απέχει από το άκρο της χ=3 cm.

ΚΑΛΗ   ΕΠΙΤΥΧΙΑ   !!!

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ 1Ο

  1. Με ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στη θεωρία του Maxwell  για το φως διαφωνείτε; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

      α. Το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρικά   κύματα.

    β.  Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα μιας φωτεινής πηγής είναι χρονικά και τοπικά σταθερό.

      γ.  Το φως κατά τη διάδοση του μεταφέρει μόνο ενέργεια μαγνητικού πεδίου.

2.   Από τι εξαρτάται η ενέργεια που μεταφέρει κάθε φωτόνιο;

3.Οι αρχαίου Έλληνες πίστευαν ότι το φως που εκπέμπει ο ήλιος :

       α. Αποτελείται από μικρά σωματίδια

       β.  Τα σωματίδια  κινούνται  με πολύ μεγάλη ταχύτητα

       γ. Τα σωματίδια πέφτουν στο μάτι κάθε παρατηρητή και διεγείρουν το μάτι

       δ. Τα σωματίδια έχουν μάζα της τάξης του 1 mgr

Με ποια από τις παραπάνω θεωρίες συμφωνείται;

4.Ο  Maxwell διατύπωσε την άποψη ότι :

     α.  Το φως έχει σωματιδιακή μορφή

     β. Το φως είναι εγκάρσια ηλεκτρομαγνητικά κύματα

   γ. Το φως είναι εγκάρσια κύματα

   δ. Το φως έχει διπλή φύση

ΘΕΜΑ 2Ο

1. .Με τον όρο ότι το φως έχει διπλή φύση εννοούμε ότι :

      α. Αποτελείται από θετικά και αρνητικά σωματίδια

      β. Συμπεριφέρεται σαν κύμα και σαν σωματίδιο

      γ. Είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

      δ.  Είναι εγκάρσιο κύμα

2. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο είναι εκείνο κατά το οποίο :

     α. Τα μέταλλα εκπέμπουν ηλεκτρόνια όταν πάνω τους πέσει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

      β. τα μέταλλα εκ[πέμπουν φως όταν θερμανθούν

      γ. τα μέταλλα εκπέμπουν ηλεκτρόνια όταν θερμανθούν

     δ. ένα σώμα χάνει το φορτίο του όταν αφεθεί για πολύ χρόνο στον αέρα

3. Όταν το φως αλλάζει μέσον διάδοσης , τότε αλλάζει

   α. το μήκος κύματος με την ταχύτητα

   β. η συχνότητα με την ταχύτητα

   γ. η συχνότητα με το μήκος κύματος.

ΘΕΜΑ 3Ο

1. Φωτεινή μονοχρωματική ακτίνα μήκους κύματος 400nm μπαίνει από τον αέρα στο γυαλί που έχει δείκτη διάθλασης 1,4.

Α. Να βρείτε την συχνότητα της ακτίνας

Β. Ποια η ταχύτητα διάδοσης του φωτός στο γυαλί

Γ. Ποιο το μήκος κύματος της ακτίνας στο γυαλί.

2.   Η ενέργεια που μεταφέρει ένα φωτόνιο ακτινοβολίας είναι 1,264.10-18 J . Να υπολογίσετε α. τη συχνότητα της ακτινοβολίας β. το μήκος κύματος όταν διαδίδεται στο κενό και όταν διαδίδεται σε γυαλί δείκτη διάθλασης 1,5.

ΘΕΜΑ  4Ο

   Το μήκος κύματος μιας ακτινοβολίας είναι στο κενό 6.10-7 m. Να υπολογίσετε α. την συχνότητα της ακτινοβολίας

β. την ενέργεια κάθε φωτονίου

γ. τον αριθμό των φωτονίων που χρειάζονται για να ανεβάσουν τη θερμοκρασία 500 gr νερού κατά 10 βαθμούς C . Ειδική θερμότητα νερού 1 cal/gr.grad. Γνωστά  h, c στο κενό.

Καλή Επιτυχία 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  Μ.Ε.  « Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ »
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ * 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

1. Ηλεκτρικό κύκλωμα LC, αμελητέας ωμικής αντίστασης, εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση με περίοδο Τ. Αν τετραπλασιάσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή χωρίς να μεταβάλουμε το συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου, τότε η περίοδος της ηλεκτρικής ταλάντωσης θα είναι:

          α. Τ/2                   β. Τ            γ. 2Τ                             δ. 4Τ  .

2.              Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ταλαντώσεις και το φορτίο του πυκνωτή δίνεται από την εξίσωση q=  Q συν2π/Τt . Τη χρονική στιγμή

         t= T/4 :

         α. η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι ίση με την      ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή.

         β. η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι μέγιστη

         γ. η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή είναι μέγιστη

         δ. η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου του πηνίου είναι ίση με το ¼ της ολικής ενέργειας του κυκλώματος.

3. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση ισχύουν :

Α. Το πλάτος μειώνεται εκθετικά με τον χρόνο  Σ  –  Λ

Β. η δύναμη που προκαλεί τη μείωση του πλάτους είναι ανάλογη της ταχύτητας   Σ  –  Λ

Γ. η περίοδος μεταβάλλεται  Σ  –  Λ

Δ. ο ρυθμός μείωσης του πλάτους εξαρτάται από τη συχνότητα ταλάντωσης  Σ  –  Λ

4.    Σε ένα κύκλωμα LC ηλεκτρικών ταλαντώσεων η περίοδος των ηλεκτρικών ταλαντώσεων  είναι :

Α. ο χρόνος που χρειάζεται για να εκφορτισθεί  πλήρως ο πυκνωτής

Β. ο χρόνος που η ένταση του μαγνητικού πεδίου γίνεται μέγιστη

Γ. ο χρόνος που χρειάζεται ο πυκνωτής να εκφορτισθεί και μετά να φορτιστεί εκ νέου με την αρχική πολικότητα

Δ. ο χρόνος που η ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου στον πυκνωτή γίνεται ίση με την ενέργεια του μαγνητικού πεδίου στο πηνίο.

ΘΕΜΑ  2Ο 

Α. Πως θα μεταβληθεί η συχνότητα των ηλεκτρικών ταλαντώσεων σε ένα κύκλωμα αν τριπλασιάσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή και υποτριπλασιάσουμε τον συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου.

Β. σε ένα κύκλωμα LC να αποδείξετε την σχέση : I = ω.Q , ω= γωνιακή συχνότητα, I= πλάτος έντασης του ρεύματος και Q= μέγιστη τιμή του φορτίου.

Γ. Ένα κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις με συχνότητα f = 2 MHz , αν C= 500 mF , να βρείτε τον συντελεστή αυτεπαγωγής L.

Δ. Φέρουμε τους οπλισμούς του πυκνωτή σε επαφή με τους πόλους μιας πηγής , κατόπιν αφού αποσυνδέσουμε την πηγή, συνδέουμε τα ‘άκρα ενός πηνίου στα άκρα του πυκνωτή και το κύκλωμα εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση. Να περιγράψετε μια ανάλογη κατάσταση σε ένα μηχανικό ταλαντούμενο σώμα.

ΘΕΜΑ 3Ο    

Σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση η ενέργεια που προσφέρεται ανά περίοδο στον ταλαντωτή ώστε να κάνει αμείωτες ταλαντώσεις είναι 3,14 J. Η δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση είναι της μορφής F=-bu. Αν η εξίσωση της απομάκρυνσης με τον χρόνο είναι χ=0,1ημ100t(SI), να υπολογιστεί η σταθερά απόσβεσης b. E=πbA02 .

ΘΕΜΑ 4ο

Επανάληψη Γ Λυκείου Φυσική Κατεύθυνσης  Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. « ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ »
ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ

1.     Τι ονομάζουμε υλικό σημείο και τι στερεό σώμα. Τι είδους κινήσεις κάνει το καθένα από αυτά;

2.      Πότε ένα στερεό λέγεται μηχανικό.

3.     Τι γνωρίζετε για την μεταφορική κίνηση του στερεού σώματος. Ποιοι νόμοι ισχύουν. Γίνεται μόνο στην ευθύγραμμη κίνηση;

4.     Πότε ένα στερεό σώμα εκτελεί στροφική κίνηση.

5.     Ποια τα χαρακτηριστικά της στροφικής κίνησης;

6.     Τι γνωρίζετε για την γραμμική και την γωνιακή ταχύτητα και ποια είναι η μεταξύ τους σχέση; Μονάδες.

7.      Πότε έχουμε ομαλή στροφική κίνηση;

8.     Ορισμός γωνιακής επιτάχυνσης. Πότε είναι θετική και πότε αρνητική. Μονάδες.

9.     Να γραφούν οι σχέσεις που δίνουν την γωνιακή ταχύτητα και την γωνία στροφής στην α. ομαλή στροφική κίνηση και την στροφική κίνηση με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση.

10. Να κάνετε έναν πίνακα όπου να γράψετε τις σχέσεις της μεταφορικής κίνησης  και της στροφικής κίνησης.

11. Να αποδείξετε τις σχέσεις της στροφικής κίνησης με σταθερή γωνιακή επιτάχυνση.

12. Πως υπολογίζετε γραφικά η γωνιακή επιτάχυνση.

13. Τι γνωρίζετε για την σύνθετη κίνηση ενός στερεού σώματος π.χ. ενός τροχού αυτοκινήτου.

14. Τι ονομάζεται κέντρο μάζας ενός στερεού σώματος. Πότε ταυτίζεται με το κέντρο βάρους και πότε με το κέντρο συμμετρίας του σώματος. Μπορεί να είναι έξω από την μάζα του σώματος;

15. Να περιγράψετε την σύνθετη κίνηση που εκτελεί ένας τροχός, αν οι κινήσεις από τις οποίες αποτελείται είναι ομαλές.

16. Να αποδείξετε με δύο τρόπους την σχέση ucm = ω.R , για έναν τροχό που κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.

17. Να αποδείξετε ότι όταν ένας τροχός εκτελεί σύνθετη κίνηση , τότε ισχύει η σχέση

   acm = α.R, όπου R η ακτίνα του τροχού.

18. Ένας τροχός ακτίνας R κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο . Αν γνωρίζουμε ότι η η επιτάχυνση του κέντρου μάζας είναι acm να βρεθεί η επιτάχυνση σε δύο αντιδιαμετρικά σημεία της περιφέρειας του.

19. Ένα στερεό σώμα  εκτελεί περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα.

Α. η κίνηση είναι ευθύγραμμη

Β. το στερεό κινείται με σταθερή ταχύτητα

Γ. όλες οι στοιχειώδεις μάζες του στερεού διαγράφουν παράλληλες τροχιές

Δ. το στερεό κινείται με σταθερή ταχύτητα

20. Ένα στερεό σώμα εκτελεί  περιστροφική κίνηση γύρω από σταθερό άξονα. Η γωνιακή του ταχύτητα εκφράζει

Α. το ρυθμό μεταβολής της γραμμικής ταχύτητας των σημείων του στερεού

Β. το ρυθμό μεταβολής της γωνίας που διαγράφει το στερεό

Γ. το ρυθμό μεταβολής του τόξου που διαγράφει ένα σημείο της περιφέρειας του στερεού

Δ. τη σχέση της μεταφορικής και της περιστροφικής κίνησης του στερεού

21. Ένα στερεό σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές  και ποιες λάθος.

Α. η γωνιακή του επιτάχυνση είναι σταθερή

Β. όλα τα σημεία της περιφέρειας του στερεού σώματος έχουν την ίδια ταχύτητα

Τουλάχιστον ένα ακόμη σημείο του στερεού σώματος έχει την ίδια ταχύτητα με το κέντρο μάζας του.

22. ένα στερεό σώμα κινείται. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές και ποιες λάθος.

Α. στη μεταφορική κίνηση του μεταβάλλεται ο προσανατολισμός του στο χώρο

Β. η μεταφορική κίνηση του μπορεί να είναι κυκλική, καμπυλόγραμμη είτε ευθύγραμμη.

Γ. στην περιστροφική κίνηση όλες οι στοιχειώδεις μάζες του στερεού έχουν την ίδια γραμμική ταχύτητα περιστροφής.

Δ. στην περιστροφική κίνηση όλες οι στοιχειώδεις μάζες διαγράφουν κυκλικές τροχιές με την ίδια ακτίνα, αλλά με διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες

 Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

1.     Ένας  δίσκος έχει σταθερή γωνιακή επιτάχυνση α=5 r/s2 και διαγράφει γωνία θ=200 rad σε χρόνο Δt= 6 s. Ποια ήταν η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου στην αρχή του χρονικού διαστήματος των 6 s.

2.     Δίσκος ακτίνας R=0,5 m κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε οριζόντιο δρόμο. Αρχικά είχε ταχύτητα 20 m/s και η κίνηση του κέντρου μάζας του είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. Αφού ο δίσκος διατρέξει διάστημα 48 m σταματά. Να βρείτε :  α. τον αριθμό των στροφών που κάνει ο δίσκος μέχρι να σταματήσει  , β. το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη χρονική στιγμή 4 s  , γ. το μέτρο της γωνιακής επιβράδυνσης του τροχού.

3.     Ποδήλατο που οι τροχοί του έχουν ακτίνα R=0,8 m κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου 20 m/s σε ευθύγραμμο δρόμο. Να υπολογίσετε α. την περίοδο περιστροφής του τροχού β. τη γραμμική ταχύτητα , λόγω στροφικής κίνησης, ενός σημείου μιας ακτίνας τροχού που απέχει 0,4 m από τον άξονα του τροχού.

4.     Η γωνιακή επιβράδυνση ενός τροχού έχει μέτρο α=5 rad/s2 και η αρχική του γωνιακή ταχύτητα είναι ω0 = 20 r/s α. μετά από πόσο χρόνο θα ακινητοποιηθεί ο τροχός, β. πόσες στροφές θα διαγράψει ο τροχός μέχρι να σταματήσει.

Π. ΚΙΜΟΥΝΤΡΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.  « ΝΕΑ  ΓΝΩΣΗ »  ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ – ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  ΣΤΕΡΕΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ –ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

  1. Τι γνωρίζετε για τη ροπή δύναμης ως προς τον άξονα; Πότε είναι θετική και πότε αρνητική; Moνάδες.
  2. Τι γνωρίζετε για τη ροπή δύναμης ως προς σημείο;
  3. Τι γνωρίζετε για το ζεύγος δυνάμεων; Με τι ισούται η ροπή ενός ζεύγους δυνάμεων;
  4. Μονάδα μέτρησης της ροπής είναι το 1N.m και μονάδα μέτρησης του έργου είναι το 1J, όπου 1J=1N.m. Γιατί το 1J δεν μπορεί να θεωρηθεί μονάδα μέτρησης της ροπής;
  5. Ποιος είναι ο φορέας της ροπής ενός ζεύγους δυνάμεων;
  6. Πότε ένα στερεό σώμα ισορροπεί;
  7. Να αποδείξετε ότι όταν σε ένα στερεό σώμα που ισορροπεί ασκούνται τρεις ομοεπίπεδες δυνάμεις, τότε οι φορείς των δυνάμεων διέρχονται από το ίδιο σημείο.
  8. Δύο σώματα με βάρη w1=100N και w2=150N κρέμονται από τα άκρα ομογενούς ράβδου μήκους d=2m. Σε ποιο σημείο πρέπει να στηριχθεί η ράβδος, για να ισορροπεί οριζόντια, όταν: i) θεωρηθεί αβαρής; ii) το βάρος της είναι w=20N;
  9. Ομογενής ράβδος Α Β με μήκος d=100cm και βάρος w=600N στηρίζεται στα άκρα της Α και Β με δύο στύλους. Σε ένα σημείο Γ της ράβδου, που απέχει από το Α απόσταση d1=20cm, κρεμάμε σώμα βάρους w1=120N. Αν η ράβδος είναι οριζόντια, να βρείτε τη δύναμη που ασκεί σε κάθε στύλο.

10. Η ομογενής σανίδα Α Β του σχήματος, βάρους w= 1400N και μήκους                               (Α Β)=d=10m, στηρίζεται στα σημεία Γ και Δ που απέχουν από το άκρο της Α  αποστάσεις d1=1m και d2=6m αντίστοιχα. Ένας άνθρωπος βάρους    w1=1400Nστέκεται στο άκρο της Α. i) Αν η σανίδα ισορροπεί οριζόντια, να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτή και να τις υπολογίσετε. ii) Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος πάνω στη σανίδα ώστε αυτή να μην ανατραπεί;

11. Η ομογενής ράβδος Α Β του σχήματος, βάρους w=100Nκαι μήκους d=2m,           στηρίζεται μέσω άρθρωσης στο σημείο Α, ενώ το σημείο Β δένεται με σχοινί από το σημείο Γ. Μικρό σώμα βάρους w1=40N βρίσκεται πάνω στη ράβδο στο σημείο Ζ, όπου (ΑΖ)=d1=1m. Για τις γωνίες που σχηματίζονται ισχύει θ=30ο και φ=60ο. ii) Να βρείτε τις δυνάμεις που ασκούνται στη ράβδο από την άρθρωση και από το σχοινί. ii) Αν το όριο θραύσης του σχοινιού είναι Τθρ=120Ν, μέχρι ποια απόσταση από το Α μπορούμε να μετακινήσουμε το σώμα βάρους w1 χωρίς να σπάσει το σχοινί;

     12.Ένας τροχός έχει ακτίνα R=60cmκαι βάρος w=20N. Οριζόντια δύναμη F           ασκείται στο κέντρο Κ του τροχού. Να βρεθεί το μέτρο της δύναμης F ώστε ο τροχός να μπορέσει να υπερπηδήσει το εμπόδιο ύψους h=20cm.

13.     Τι γνωρίζετε για τη ροπή αδράνειαςστερεού σώματος ως προς τον άξονα; Τι εκφράζει; Μονάδες.

14.     Τι γνωρίζετε για το θεώρημα των παράλληλων αξόνων ή θεώρημα Steiner;

15.     Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ μάζας και ροπής αδράνειας;

16.     Να βρείτε τη ροπή αδράνειας I μιας πολύ λεπτής στεφάνης μάζας m=6kg και ακτίνας R=4m ως προς άξονα  περιστροφής που είναι κάθετος στο επίπεδο της στεφάνης και περνά : ii) από το κέντρο της , ii) από ένα σημείο της περιφέρειας.

17.     Ο τροχός μιας άμαξας αποτελείται από μια λεπτή στεφάνη, ακτίνας R=0,5m και μάζας Μ1=80kg, και από έξι ακτίνες, μήκους l=R και μάζας Μ2=4kg η καθεμία συμμετρικά τοποθετημένες. Να βρείτε τη ροπή αδράνειας του τροχού ως προς άξονα που περνά από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας μιας ομογενούς ράβδους, μήκους l μάζας m, ως προς άξονα που περνά από το μέσο της και είναι κάθετος σε αυτή είναι ίση με 1/12ml2.

18.     Να βρείτε την ροπή αδράνειας μιας πολύ λεπτής στεφάνης μάζας m=4kgκαι ακτίνας R=0,5m ως προς άξονα περιστροφής κάθετο στη στεφάνη που περνά :  i) από το κέντρο της , ii) από ένα σημείο της περιφέρειας της.

19.     Η ροπή αδράνειας ενός  στερεού σώματος ορίζεται ως προς: i) τον άξονα περιστροφής του σώματος, ii) έναν άξονα που περνά από το κέντρο μάζας του σώματος, iii) το κέντρο μάζας του σώματος, iv) ένα σταθερό σημείο. Ποια είναι η σωστή απάντηση; 

ΝΕΑ  ΓΝΩΣΗ

ΚΙΜΟΥΝΤΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ