ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:

ΦΥΣΙΚΗ

 

ΘΕΜΑ 1ο

Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Το μέτρο της δύναμης Laplace που ασκείται στον αγωγό γίνεται μέγιστο, όταν η γωνία μεταξύ του αγωγού και των γραμμών του μαγνητικού πεδίου είναι:

α. 45 β. 60 γ. 90 δ. 180

Μονάδες 4

2. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο ενός κυκλικού αγωγού, που διαρρέετε από ρεύμα έντασης Ι και έχει ακτίνα r, δίνεται από τη σχέση:

α. β.

γ. δ. .

Μονάδες 4

3. Οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου, που δημιουργείται από ακίνητο θετικό σημειακό φορτίο είναι:

α. ευθείες παράλληλες μεταξύ τους

β. ευθείες που αποκλίνουν και κατευθύνονται από το φορτίο προς το άπειρο

γ. ευθείες που συγκλίνουν και κατευθύνονται από το άπειρο προς το φορτίο

δ. ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο το ηλεκτρικό φορτίο.

Μονάδες 4

4. Κλειστό ορθογώνιο αγώγιμο πλαίσιο κινείται με σταθερή ταχύτητα, έτσι ώστε το επίπεδό του να είναι κάθετο στις γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Στο παραπάνω πλαίσιο εμφανίζεται ρεύμα εξ επαγωγής:

α. μόνο όσο διαρκεί η είσοδός του στο πεδίο

β. μόνο όσο διαρκεί η έξοδός του από το πεδίο

γ. όσο κινείται παραμένοντας εξ ολοκλήρου μέσα στο πεδίο

δ. όσο διαρκεί η είσοδός του ή η έξοδός του από το πεδίο.

Μονάδες 4

5. Το Weber (Wb) είναι μονάδα μέτρησης της:

α. ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος

β. χωρητικότητας πυκνωτή

γ. έντασης μαγνητικού πεδίου

δ. μαγνητικής ροής.

Μονάδες 4

 

6. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της πρότασης και δίπλα τη λέξη που τη συμπληρώνει σωστά.

α. Το όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της διαφοράς δυναμικού ονομάζεται ........... .

β. Μια kWh είναι η ενέργεια, που καταναλώνει μια συσκευή ισχύος ενός kW, όταν λειτουργήσει για χρόνο μιας .......... .

γ. Τα υλικά που έχουν μαγνητική διαπερατότητα μικρότερη της μονάδας ονομάζονται .......... .

δ. Η κινητική ενέργεια ενός σώματος που εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση, είναι .......... στη θέση ισορροπίας .

ε. Σε ένα κόμβο ηλεκτρικού κυκλώματος, το αλγεβρικό άθροισμα των .......... των ρευμάτων ισούται με μηδέν.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο

1. Στα άκρα ενός αντιστάτη με αντίσταση R1 εφαρμόζεται σταθερή τάση V. Αν ο αντιστάτης αντικατασταθεί με άλλον, ο οποίος έχει μεγαλύτερη αντίσταση R2 (R1< R2), τότε η ισχύς που παρέχεται στον αντιστάτη για την ίδια σταθερή τάση:

α. αυξάνεται

β. μειώνεται

γ. παραμένει η ίδια.

Μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

 

2. Απλό εκκρεμές έχει συχνότητα ταλάντωσης f. Αν τετραπλασιάσουμε το μήκος του, τότε η συχνότητά του θα:

α. διπλασιαστεί

β. τετραπλασιαστεί

γ. υποδιπλασιαστεί.

Μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 4

 

3. Επίπεδος πυκνωτής είναι φορτισμένος και μεταξύ των οπλισμών του υπάρχει κενό. Γεμίζουμε το χώρο μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή με μονωτικό υλικό (διηλεκτρικό) σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς ε>1, ενώ το φορτίο στους οπλισμούς του πυκνωτή διατηρείται σταθερό. Η ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στον πυκνωτή:

α. αυξήθηκε

β. μειώθηκε

γ. παρέμεινε η ίδια.

Μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

4. Μέσα σε μαγνητικό πεδίο τοποθετούμε μια σφαίρα. Η ολική μαγνητική ροή που θα περνάει μέσα από αυτή είναι:

α. διάφορη του μηδενός β. ίση με μηδέν.

Μονάδες 2

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 3

 

ΘΕΜΑ 3ο

Στις κορυφές τετραγώνου ΑΒΓΔ βρίσκονται ακλόνητα στερεωμένα τέσσερα σωματίδια που έχουν ηλεκτρικό φορτίο qA=qB=+40μC και qΓ=qΔ=40μC. Αν η διαγώνιος του τετραγώνου είναι 4cm, να υπολογίσετε:

1. Το μέτρο της δύναμης Coulomb μεταξύ των φορτίων qB και qΔ που βρίσκονται στα άκρα της διαγωνίου ΒΔ.

Μονάδες 6

 

2. Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα φορτία qΓ και qΔ στο κέντρο Ο του τετραγώνου.

Μονάδες 7

 

3. Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται από τα δύο ηλεκτρικά φορτία qΓ και qΔ στο κέντρο Ο του τετραγώνου.

Μονάδες 6

4. Το έργο της δύναμης του πεδίου που δημιουργείται από τα τέσσερα φορτία κατά τη μετακίνηση ενός σημειακού ηλεκτρικού φορτίου q=1μC από το άπειρο στο κέντρο Ο του τετραγώνου.

Μονάδες 6

Δίνεται η ηλεκτρική σταθερά

ΘΕΜΑ 4ο


Το κύκλωμα του σχήματος, στο οποίο έχει αποκατασταθεί σταθερό ρεύμα, αποτελείται από: α) ηλεκτρική πηγή με ΗΕΔ Ε=24V και εσωτερική αντίσταση r=1Ω, β) σωληνοειδές πηνίο μήκους ℓ=20cm, με αριθμό σπειρών N=200 και ωμικής αντίστασης Rπ=3Ω και γ) αντιστάτη με αντίσταση R=8Ω, ο οποίος είναι βυθισμένος σε δοχείο που περιέχει νερό μάζας m=1,6 kg. Να υπολογίσετε:

 

1. Την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

Μονάδες 5

 

2. Το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στον άξονα του σωληνοειδούς, κοντά στο κέντρο του.

Μονάδες 6

 

3. Την ενέργεια που προσφέρεται από την πηγή στο πηνίο, όταν ηλεκτρικό φορτίο q=10C περάσει από το πηνίο.

Μονάδες 6

4. Το χρόνο που χρειάζεται να λειτουργεί το κύκλωμα, ώστε η θερμοκρασία του νερού να αυξηθεί κατά 10 οC. Να θεωρήσετε ότι το ποσό θερμότητας που εκλύεται από την αντίσταση R απορροφάται εξ ολοκλήρου από το νερό και ότι η μεταβολή των τιμών των αντιστάσεων με τη θερμοκρασία είναι αμελητέα.

Μονάδες 8

Δίνονται: ειδική θερμότητα του νερού ,

σταθερά kμ=107 .

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

Α/Α

Ο Ν Ο Μ Α

Τ Υ Π Ο Σ

 

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

 

 

 

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

 

 

 

 

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

 

 

 

 

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

 

Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων

Νόμος του Boyle ( T = σταθερό)Ισόθερμη μεταβολή

Νόμος του Charles ( V=σταθερό)Ισόχωρη μεταβολή

Νόμος του Gay-Lussac ( P=σταθερό) Ισοβαρής μεταβολή

Θεμελιώδης εξίσωση της κινητικής θεωρίας

- // -

- // -

Μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου

Ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου

Έργο ενός αερίου

Έργο αερίου στην ισόθερμη μεταβολή

Εσωτερική ενέργεια μιας ποσότητας του αερίου

1ος Θερμοδυναμικός νόμος

Θερμότητα στην ισοβαρή μεταβολή

Εσωτερική ενέργεια σε όλες τις μεταβολές

Σχέση ειδικών θερμοτήτων

Σχέσεις ειδικών θερμοτήτων

Νόμος του Poisson της αδιαβατικής μεταβολής

Έργο στην αδιαβατική μεταβολή

Aδιαβατικός συντελεστής

Απόδοση θερμικής μηχανής

Μηχανή Carnot

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου(εκτός)

Ηλεκτρική ροή ( εκτός)

Νόμος του Gauss για τον ηλεκτρισμό( εκτός )

Δυναμική ενέργεια συστήματος δυο φορτίων

Δυναμικό σε σημείο του ηλεκτρικού πεδίου

Διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δυο σημεία του ηλ. Πεδίου

Σχέση έντασης με τάση σε ομογενές ηλ. Πεδίο

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

Νόμος του Biot Savart(εκτός)

Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού(εκτός)

Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού(εκτός)

Δύναμη Lorentz σε κινούμενο φορτίο

Ακτίνα, περίοδος κυκλικής κίνησης φορτίου σε ΟΜΠ

Δύναμη Laplace σε ρευματοφόρο αγωγό(εκτός)

Ένταση μαγνητικού πεδίου(εκτός)

ΕΠΑΓΩΓΗ

 

Μαγνητική Ροή

Νόμος του Faraday της επαγωγής

Επαγωγικό ρεύμα

Επαγωγικό Φορτίο

Επαγωγική τάση από μεταφορική κίνηση ράβδου

Επαγωγική τάση από στροφική κίνηση αγωγού

Εναλλασσόμενη τάση

Πλάτος τάσης

Εναλλασσόμενη ένταση

Ενεργός ένταση, τάση

Μέση ισχύς

Τάση από αυτεπαγωγή

Συντελεστής αυτεπαγωγής

Ενέργεια μαγνητικού πεδίου του πηνίου

Επαγωγική τάση από αμοιβαία επαγωγή

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!
 

 

 

 

 


ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
      " ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ "

 

 

 

 

PV = n RT

PV = k=σταθερό

P = k T

V= k T

P=1/3 mN/V u2rms

P=1/3 d u2rms

P=2/3 N/V Eκ

Εκ = 3/2 K T, K=R/NA

Urms = 3KT/m=

= 3RT/M

W = p ΔV

W= nRT ln Vτ/Vα

U = 3/2 nRT

ΔU= Q-W

Q = nCPΔT

ΔU = nCVΔΤ

CP CV = R
CV=3/2 R, CP=5/2 R

PVγ= σταθερό

W=PBVB PAVA/1-γ

γ= CP/ CV

α= 1- Q2/Q1=W/Q1

Q/ Q2 = T1/T2

 

 

 

 

Ε=k Q/ r2 = F/ q

ΦΕ = Ε.S συνθ

ΦΕ = Qολ / εo

U = k Q.q /r

V = k Q/r

ΔV= W/q

Ε = ΔV/d

 

 

 

 

ΔΒ = K I.ΔL /r2 ημφ

Β= K 2πΙ / r

Β= Κ 2Ι/r

FLz= Buq ημφ

R= mu/Bq, T=2πm/Bq

FL = BIL ημφ

B= FL / L I

 

 

 

 

 

Φ = Β.S.συνα

Εεπ = - Ν.ΔΦ/Δt

Iεπ = Εεπ / R

Qεπ = Ιεπ . Δ t

Εεπ = Β u l

Εεπ = Βωl2

V = V0 . ημ ω t

V0 = ωΝΒS

I = I0 ημ ωt

Iεν = I0 / 2, Vεν / 2

P = V.I = I2R = V2/R

Eαυτ. = - L ΔI/Δt

L = μ0 Ν2 . S / l

U = L I2

Εεπ = - Μ .ΔI / Δ t