ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ # ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο

 

Να σημειώσετε με Σ κάθε σωστή απάντηση και με Λ κάθε λανθασμένη , αιτιολογώντας την επιλογή σας.

 1. Το 1 Κm/h είναι μεγαλύτερη μονάδα από ότι το 1 m/s.
 2. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μετατόπιση του κινητού είναι ανάλογη με την ταχύτητα.
 3. Από το εμβαδόν στο διάγραμμα θέσης χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση μπορούμε να προσδιορίσουμε την ταχύτητα.
 4. Αν η γραφική παράσταση θέσης χρόνου ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα είναι ευθεία γραμμή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων τότε το κινητό εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση.
 5. Αν το μέτρο της ταχύτητας ενός κινητού μεγαλώνει και το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή τότε η κίνηση του είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
 6. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση η επιτάχυνση έχει αντίθετη φορά με την ταχύτητα του κινητού.
 7. Δεν μπορεί δύο δυνάμεις να είναι ταυτόχρονα ίσες και αντίθετες.
 8. Ένα σώμα ισορροπεί όταν το μέτρο της ταχύτητας του είναι σταθερό.
 9. Το βάρος ενός σώματος είναι διαφορετικό μέσα στο λάδι από ότι μέσα στον αέρα.
 10. 1 Ν είναι η δύναμη που δέχεται σώμα μάζας 1 Kg.

 

ΘΕΜΑ 2Ο

 

1. Δύο σώματα αφήνονται ταυτόχρονα από ύψη h/2 και 3h/2 αντίστοιχα. Να βρείτε :

Α. Ποια σχέση συνδέει τους χρόνους που χρειάζονται για να φθάσουν στο έδαφος και

Β. Ποια σχέση συνδέει τις τιμές των μέτρων των ταχυτήτων που θα έχουν όταν φθάσουν στο έδαφος.

 

2. Για τα πιο κάτω ζεύγη τιμών ταχύτητας και επιτάχυνσης ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα, να περιγράψετε την κίνηση και να αναφέρετε την κατεύθυνση της κίνησης του κινητού.

Α. α = 0 u =0

B. α = 0 u >0

Γ. α >0 u>0

Δ. α >0 u <0

E. α <0 u>0

Ζ. α=0 u<0

H. α<0 u<0

 

ΘΕΜΑ 3Ο

 

Οι εξισώσεις της ταχύτητας δυο κινητών Α και Β που κινούνται ευθύγραμμα δίνονται από τις σχέσεις : uA = 5 + 2t και uB = 20 t

Α. Να κατασκευάσετε σε κοινό διάγραμμα τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου και επιτάχυνσης χρόνου για κάθε κινητό.

Β. Ποια χρονική στιγμή τα δυο κινητά θα έχουν την ίδια ταχύτητα; Πόσο έχειο μετατοπισθεί μέχρι τότε το κάθε κινητό;

Γ. Ποια η μέση επιτάχυνση κάθε κινητού;

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο

 

Δυο δρομείς βρίσκονται αρχικά ακίνητοι σε μια απόσταση 25 m. Ξεκινούν και οι δυο ταυτόχρονα κινούμενοι ευθύγραμμα και κατά την ίδια φορά. Αν ο δρομέας Α που βρίσκεται πίσω κινείται με σταθερή επιτάχυνση 1 m/s2 ενώ ο προπορευόμενος με

0,5 m/s2 , να βρείτε :

α. ποια χρονική στιγμή θα φθάσει ο δρομέας Α τον Β

β. πόσο θα κινηθεί ο δρομέας Β μέχρι το σημείο συνάντησης

γ. τι ταχύτητες θα έχουν οι δυο δρομείς όταν θα συναντηθούν.

 

 

 Καλή Επιτυχία !!!

 

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ
 

 


Φροντιστήριο Μ.Ε.

Π. Κιμούντρης

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ 1Ο

 

 1. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ομαλά . ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. α. η επιτάχυνση είναι μηδέν, β. η ταχύτητα είναι σταθερή, γ. η επιτάχυνση είναι σταθερή, δ. ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης είναι σταθερός
 2. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές : α. μονάδα της δύναμης στο SI είναι το 1 Ν , β. μονάδα δύναμης στο SI είναι το 1 Kgr , γ. το 1 Ν είναι το βάρος ενός σώματος μάζας 1 Kgr, δ. το 1 Ν είναι η δύναμη που, όταν ασκείται σε σώμα μάζας 1 Kgr του δίνει επιτάχυνση ίση με 1 m/s2
 3. Στην ελεύθερη πτώση ενός σώματος : α. η επιτάχυνση είναι σταθερή, β. η ταχύτητα είναι σταθερή, γ. η επιτάχυνση και η ταχύτητα είναι ίσες , δ. η επιτάχυνση εξαρτάται από την μάζα του σώματος. Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή.
 4. Στην ομαλή κυκλική κίνηση α. η γραμμική ταχύτητα είναι μονόμετρο μέγεθος, β. η περίοδος είναι σταθερή, γ. η γραμμική ταχύτητα είναι σταθερή , ενώ η περίοδος μεταβάλλεται δ. τίποτε από όλα δεν συμβαίνει.
 5. Το έργο μιας δύναμης είναι α. διανυσματικό μέγεθος , β. είναι πάντα θετικό, γ. είναι θετικό όταν η δύναμη έχει την ίδια κατεύθυνση με την επιτάχυνση, δ. τίποτα από όλα αυτά.

 

ΘΕΜΑ 2Ο

 

 1. Να διατυπώστε τον 2ο νόμο του Νεύτωνα.
 2. Γιατί δεν μπορούμε να βρούμε την συνισταμένη της δράσης και της αντίδρασης.
 3. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλή και την ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα.
 4. Σε σώμα μάζας 2 Kgr που ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου 4 Ν. Αν ο συντελεστής τριβής είναι 0,1 τότε το έργο της για χρόνο 4 s είναι ( g = 10 m/s2 ) A : 8 J B: 32 J Γ : 16 J Δ : 4 J
 5. Μονάδα μέτρησης της ορμής στο SI είναι : α. 1Kgr.m/s2 β. 1 N.s γ. 1 Kgr.m/s δ. 1 N.m/s

 

ΘΕΜΑ 3Ο

 

Λαγός , που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο , τη χρονική στιγμή μηδέν έχει ταχύτητα 5 m/s και για χρόνο t επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου 6 m/s2 και μετατοπίζεται κατά 12 m . Να βρείτε την τελική του ταχύτητα.

 

ΘΕΜΑ 4Ο

 

Ένα σώμα μάζας 1 Kgr εκτοξεύετε με αρχική ταχύτητα 10 m/s από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ=300 προς τα πάνω. Αν μετά από μετατόπιση 1 m το σώμα έχει την μισή ταχύτητα να βρείτε :

Α. τον συντελεστή τριβής μ

Β. το ποσοστό της αρχικής του κινητικής ενέργειας που έγινε θερμότητα στο περιβάλλον

Γ. που θα σταματήσει στιγμιαία το σώμα και

Δ. την ταχύτητα με την οποία θα φθάσει το σώμα στην βάση του κεκλιμένου επιπέδου. g = 10 m/s2

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

 

 1. Το κατιόν 24Cr52 +3 περιέχει :

 

Α. 24 πρωτόνια , 24 νετρόνια και 24 ηλεκτρόνια

Β. 21 πρωτόνια, 31 νετρόνια και 21 ηλεκτρόνια

Γ. 24 πρωτόνια, 28 νετρόνια και 24 ηλεκτρόνια

Δ. 24 πρωτόνια , 28 νετρόνια και 21 ηλεκτρόνια

Ε. 24 πρωτόνια, 28 νετρόνια και 27 ηλεκτρόνια

 

 1. Σημειώστε με Ο το ομογενές και με Ε το ετερογενές μίγμα

Α. αλάτι

Β. κρασί

Γ. ζαχαρόνερο

Δ. οξυγόνο

Ε. αλατοπίπερο

Στ. κέρμα

Ζ. τσάι

Η. ελληνικός καφές

 

 1. Τα στοιχεία της 2ης περιόδου έχουν όλα :

Α. ίδιο μαζικό αριθμό

Β. ίδιο ατομικό αριθμό

Γ. ίδιο αριθμό στοιβάδων

Δ. ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας

Ε. ίδιο αριθμό νετρονίων

 

 1. Ένα στοιχείο Α με ατομικό αριθμό 35 έχει στην εξωτερική στοιβάδα .ηλεκτρόνια, ανήκει στην .περίοδο του περιοδικού πίνακα, της οποίας το πρώτο στοιχείο έχει ατομικό αριθμό . Το στοιχείο Α ανήκει στην .ομάδα του Π. Π. , η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία που ονομάζονται.
 2. ποια είναι η θέση στον Π. Π. του στοιχείου με ατομικό αριθμό 50.
 3. Οι μαζικοί αριθμοί των ατόμων των ατόμων των στοιχείων Α και Β έχουν άθροισμα 47 και διαφορά 1. Το άθροισμα των ατομικών τους αριθμών είναι 23. Αν τα δύο στοιχεία έχουν τον ίδιο αριθμό νετρονίων , ποια είναι η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων.
 4. Συμπληρώστε στα διάστικτα την κατάλληλη από τις λέξεις : αυξάνεται, ελαττώνεται , δεν μεταβάλλεται.

Αν σε υδατικό διάλυμα χλωριούχου νατρίου προσθέσουμε νερό, τότε :

Α. Η μάζα του διαλύματος

Β. Η μάζα του διαλύτη..

Γ. Η μάζα της διαλυμένης ουσίας .

Δ. Ο όγκος του διαλύματος

Ε. Η περιεκτικότητα του διαλύματος.

Στ. Η πυκνότητα του διαλύματος..

 

 1. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι :

Α. η περιεκτικότητα του ορείχαλκου είναι 35% w/w

Β. έχουμε κρασί 11,5 % vol

Γ. ο αέρας περιέχει περίπου 20% v/v οξυγόνο

 

 

 

Δ. η περιεκτικότητα του μονοξειδίου του άνθρακα σε διάλυμα του είναι 10%w/v.

 

 1. Ποιες από τις παρακάτω ιδιότητες είναι φυσικές και ποιες χημικές

Α. πυκνότητα

Β. πτητικότητα

Γ. χρώμα

Δ. σημείο τήξης

Ε. αναφλεξιμότητα

Στ. καύση

Ζ. συμπύκνωση

Η. εξάτμιση

 

 

ΘΕΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

Παρασκευάζουμε ένα διάλυμα Δ1 με τη διάλυση 10 g ζάχαρης σε 190 g νερού και ένα άλλο διάλυμα Δ2 με τη διάλυση 30 gr ζάχαρης σε 270 g νερού . Στη συνέχεια αναμείξαμε τα δυο αυτά διαλύματα και προέκυψε διάλυμα Δ3.

Α. ποια είναι η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1.

Β. ποια είναι η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ2

Γ. ποια είναι η περιεκτικότητα του διαλύματος Δ3

Δ. αν στο διάλυμα Δ3 προσθέσουμε άλλα 100 gr νερό ποια θα είναι η νέα % w/w του νέου διαλύματος Δ4 που θα σχηματισθεί.

 

 

Καλή Επιτυχία !!!!

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ "Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ'
     γεμάτο επιτυχίες!!!

 

 

 

 

 

Θ Ε Μ Α Τ Α Α΄ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ

Χ Η Μ Ε Ι Α Σ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

 

 

 

1)Τι ονομάζουμε ύλη.

2) Μάζα, όγκος , πυκνότητα . Ορισμοί .Μονάδες.

3)Από τι αποτελείται η ύλη;. Τι είναι το άτομο . Σύσταση ατόμου .

4)Μαζικός , ατομικός αριθμός .Πώς συμβολίζεται ένα στοιχείο;

5) Μόριο .Από τι αποτελείται το μόριο ενός στοιχείου η μιας χημ. ένωσης;

6) Ατομικότητα . Ν αναφέρετε μερικά μονοατομικά , διατομικά , τετρατομικά στοιχεία .

7) Ιόντα . Κατηγορίες ιόντων. Δώστε μερικά ιόντα ( παραδείγματα ) σ. 15 .

8)Τι ονομάζονται ιδιότητες ενός σώματος, τι φυσικές και τι χημικές ιδιότητες..

9)Να αναφέρεται μέσω των διαφορών τις ιδιότητες των μετάλλων και των αμέταλλων.

10) Δώστε τους ορισμούς για τα : α) Μίγμα , β)χημική ουσία, γ ) χημική ένωση . Παραδείγματα . δ) Στοιχεία .ε) κράματα

11)Διαφορές ανάμεσα στα μίγματα και την χημική ένωση.

12) Ποιος ο αριθμός των στοιχείων που βρίσκονται στη φύση.

13) Τι γνωρίζετε για τα ισότοπα; Παραδείγματα.

14) Δώστε τους ορισμούς για την α)πήξη, β) τήξη, γ)εξάτμιση, δ) βρασμό, ε)εξαέρωση , στ) σημείο ζέσεως και σημείο τήξεως, ζ) εξάχνωση

15) Δίνονται τα στοιχεία :53 Ι 127 και 11 Να23 α) ποια είναι η ηλεκτρονική δομή τους, καθώς β) ποια η δομή των ιόντων τους Να+ και Ι-

16) Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή ενός ατόμου που έχει μαζικό αριθμό 84 και στον πυρήνα του υπάρχουν 12 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια.

17) Να βρεθεί η ηλεκτρονική δομή των ατόμων: 56Bα, 19Κ, 35Βr, 86Rn.

18) α. Συμπληρώστε τα κενά του πίνακα

β. Κατατάξτε τα στοιχεία κατά σειρά αυξανόμενης μάζας του ατόμου τους

γ. Ποια από τα παραπάνω στοιχεία είναι ισότοπα.

Στοιχείο

Ατομικός αρ.

Μαζικός αρ.

Αρ.ηλεκτρον.

αρ.πρωτον.

αρ.νετρονίων

Α

11

23

 

 

Β

 

37

17

 

 

Γ

 

 

20

 

20

Δ

17

 

 

 

18

20) Τι γνωρίζετε για : α) διαλύτη, β) διαλυμένα σώματα γ) διάλυμα δ) περιεκτικότητα ενός διαλύματος ε) διαλυτότητα και από τι εξαρτάται σ. 27

21) Τρόποι έκφρασης της περιεκτικότητας. Παραδείγματα. Να γράψετε τι δηλώνουν τα παρακάτω διαλύματα: α. ατμοσφαιρικός αέρας 20 %v/v σε Ο2 β. διάλυμα NaCl 10% w/v, γ) διάλυμα ΚΟΗ 10% w/w.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 

 

22) Τι γνωρίζετε για τις στοιβάδες. Πόσα ηλεκτρόνια χωράει η κάθε μια;

23) Πως κατανέμονται τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου στις στιβάδες;

24).Ποιος ο μεγαλύτερος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να χωρέσει κάθε στοιβάδα. Πόσα ηλεκτρόνια μπορεί να χωρέσει η προτελευταία και η τελευταία στοιβάδα ενός στοιχείου .

25) Πως συνδέεται η ηλεκτρονική δομή των ατόμων ενός στοιχείου με τη χημική συμπεριφορά του στοιχείου αυτού.

26) Περιοδικός πίνακας. Πως τοποθετούνται σε αυτόν τα διάφορα στοιχεία. Να δοθεί ο ορισμός για την περίοδο και την ομάδα του Π.Σ. Σε ποια ομάδα και ποια περίοδο βρίσκονται τα στοιχεία :α) με Ζ=17, β) με Ζ=20.

27) Πως εξηγείται η ίδια χημική συμπεριφορά των στοιχείων της ίδιας ομάδας.

28) Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα . σ. 54. Να γράψετε ποια στοιχεία ανήκουν στην :α) 1η, β) 2η, γ) 7η και δ) 8η ομάδα.

29)Ποια στοιχεία λέγονται ηλεκτροθετικά και ποια ηλεκτραρνητικά .

30)Τι είναι οι χημικοί δεσμοί , για ποιον λόγο πραγματοποιούνται.

31) Ποια χαρακτηριστικά του ατόμου καθορίζουν την φυσικοχημική συμπεριφορά του;

32) Πως μεταβάλλεται η ατομική ακτίνα στα στοιχεία μιας ομάδας του Π.Π.

33) Τι γνωρίζετε για τον ετεροπολικό ή ιοντικό δεσμό Παράδειγμα .Ποια τα χαρακτηριστικά του. Τι γνωρίζετε για το ετεροπολικό σθένος.σ.61-62.

34) Ποιες οι ιδιότητες των ιοντικών ενώσεων. Αναφέρατε ενώσεις που είναι ιοντικές..

35) Τι ξέρετε για τον ομοιοπολικό δεσμό ..Παράδειγμα. Ομοιοπολικό σθένος. Είδη ομοιοπολικού δεσμού. Ποια τα χαρακτηριστικά του. Διαφορές μεταξύ ομοιοπολικού και ετεροπολικού δεσμού. Τι ονομάζεται ηλεκτραρνητικότητα.

36) Τι ονομάζουμε συντακτικό και τι ηλεκτρονικό τύπο;

37) Aριθμός οξείδωσης .Ορισμός . Συμβατικοί κανόνες υπολογισμού του .σ.67

38) Να βρείτε τον Α.Ο . : α) του Μη στην ένωση ΚΜηΟ4 β) του Cr στην K2Cr2O4

γ) του Ν στην ΝΗ4+ δ) S στην SO4-2

39) Πολυατομικά ιόντα. Παραδείγματα. Γράψτε 5 από αυτά με τα ονόματα τους..σ66

40) Να ονομασθούν οι παρακάτω χημ. ενώσεις : ΗCl, Ca( OH )2 , HNO3 , CaCl2 ,

( NH4 )2 S , CaCO 3 , K2SO4 , Fe3 (PO3)2 , NaHSO3 .

41) Nα γράψετε και να ονομάσετε 5 οξέα , 5 βάσεις και 5 άλατα και 5 οξείδια..

42) Να γράψετε τους χημικούς τύπους των παρακάτω ενώσεων :

α) φωσφορικό οξύ β) υδροβρώμιο γ) υδροξείδιο του αργιλίου δ) χλωριούχο αμμώνιο ε) θεϊκό ασβέστιο ,στ) υδρίδιο του ασβεστίου και ι) υπερχλωρικό κάλιο .

43) Δίνονται τα στοιχεία με ατομικούς αριθμούς Ζ=19 και Ζ=35. Να βρεθεί α) η ομάδα και η περίοδος στην οποία ανήκουν, β) με τι δεσμό θα ενωθούν.

44)Τρία στοιχεία Α,Β,Γ έχουν αντίστοιχα ατομικούς αριθμούς n, n+1, n+2 . Το Β είναι ευγενές αέριο . Με τι δεσμό ενώνονται τα στοιχεία Α και Γ;

45) Ποιες ουσίες λέγονται ηλεκτρολύτες. Ποιες είναι. Τι ονομάζεται ηλεκτρόλυση;

46) Οξέα. Βάσεις . Άλατα .Ορισμοί κατά τον Arrhenius.. σ.77. Κατηγορίες οξέων και βάσεων.

47) Τι ονομάζονται δείκτες; Τι είναι το pH ενός διαλύματος; Τι τιμές μπορεί να πάρει;

48) Ονοματολογία - Γενικός Μοριακός τύπος οξέων - βάσεων - αλάτων .σ.71,72,73.

49) Ποια οξέα και ποιες βάσεις ονομάζονται ισχυρές και ποιες ασθενείς;

50) Τι ονομάζονται οξείδια; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα οξείδια. Παραδείγματα . σ.72.Μοριακός τύπος οξειδίων.

51)Τι γνωρίζετε για τον όξινο και τι για το βασικό χαρακτήρα των οξέων και βάσεων αντίστοιχα. Να δοθούν και οι αντίστοιχες αντιδράσεις εκεί όπου είναι δυνατόν.

52) Να αναφερθούν μερικές ιδιότητες των αλάτων. Κατηγορίες αλάτων.

53) Χημικές αντιδράσεις. Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης . Παραδείγματα . Προϋποθέσεις. σ.94 .Τι γνωρίζετε για την αντίδραση της εξουδετέρωσης. Κατηγορίες.

54) Αντιδράσεις σύνθεσης και αποσύνθεσης. Παραδείγματα. Κατηγορίες αντιδράσεων σύνθεσης.

55) Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης.. Παραδείγματα. Κατηγορίες.

56) Να σημειώσετε σε κάθε κενό ορθογώνιο του πίνακα που ακολουθεί το σύμβολο (+)αν η αντίστοιχη ένωση ανήκει στην κατηγορία του πίνακα αυτού και το σύμβολο (-) αν δεν ανήκει.

 

Θειϊκό οξύ

Υδροξείδιο του Νατρίου

οξικό οξύ

αμμωνία

νιτρικό οξύ

ισχυρό οξύ

 

 

 

 

 

ισχυρή βάση

 

 

 

 

 

ασθενές οξύ

 

 

 

 

 

ασθενής βάση

 

 

 

 

 

57) Να αντιστοιχήσετε κάθε χημική ένωση της στήλης (Ι) με μια μόνο ένωση της (ΙΙ) έτσι ώστε οι ενώσεις που αντιστοιχίζονται να αντιδρούν μεταξύ τους.

(Ι) (ΙΙ)

θειϊκό οξύ νερό

διοξείδιο του άνθρακα υδροξείδιο του ασβεστίου

ανθρακικό νάτριο χλωριούχο ασβέστιο

οξείδιο του ασβεστίου υδροχλώριο

58) Τι γνωρίζετε για το ατομικό και τι για το μοριακό βάρος στοιχείων ή ενώσεων.σ.117. Πως βρίσκουμε τα Μ.Β. των στοιχείων και των χημικών ενώσεων.

59) Τι εννοούμε όταν λέμε ότι α. το ατομικό βάρος του Να είναι 23, β) το ΜΒ του νερού είναι 18.

60) Τι ονομάζεται αριθμός του Avogadro και ποιος είναι.

61) Δώστε τον ορισμό του 1 mole και σε πόσες κατηγορίες διακρίνεται.

62) Τι ονομάζεται γραμμομοριακός όγκος μιας ουσίας και πόσος είναι σε πρότυπες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας.

63) Τι λέει η υπόθεση Avogadro;

64) α) Καταστατική εξίσωση των αερίων και β) υπολογισμός της παγκόσμιας σταθεράς των αερίων. σ. 124

65) Τι γνωρίζετε για την συγκέντρωση ενός διαλύματος ή μοριακότητα κατά όγκο;

 

 

 

 

 

 

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Στα mole, γραμμοάτομα, γραμμομοριακό όγκο, καταστατική εξίσωση αερίων

 

 

1) Δίνεται ποσότητα 8,5 gr αμμωνίας και ζητούνται :

α) Πόσα mole είναι β) πόσο όγκο κατέχει σε Κ.Σ. , γ) πόσα μόρια περιέχει , δ) πόσα gr

Η2 , περιέχει ; ( Ν=-14, Η=1) ( αρ. Αvogadro N=6,023 . 1023 ) .

2) Ποιο το ΜΒ αερίου Α, το οποίο βρίσκεται σε φιάλη όγκου 1 lt , θερμοκρασίας 27ο , πίεση 2 atm και ζυγίζει 3 gr. R = 0,082 .

3) Δίνεται ποσότητα 64 gr αερίου Η2S και ζητούνται : α) Πόσα mole είναι , β) πόσο όγκο κατέχει σε stp γ) Πόσα μόρια περιέχει , δ) πόσα gr Η και πόσα άτομα Η περιέχει .( ΑΒ Η=1 , S=32 ) .

57) Πόσα μόρια Ο2 περιέχονται σε 672 cm3 αερίου Ο2 σε stp

5) Πόσα mole είναι τα 67,2 lt. SO3 σε stp

6) Πόσο όγκο σε stp καταλαμβάνουν 8,2 gr N2 AB = 14.

7)Δοχείο όγκου 825 cm3 είναι γεμάτο με C2H6 και ασκεί πίεση 3,28 αtm στους

27ο C. Να βρεθεί πόσα gr-at H και πόσα άτομα C περιέχονται στο δοχείο . Δίνονται Ν=6.1023 R=0,082

8) 220 gr CO2 α) πόσα mole β) πόσα μόρια είναι γ) πόσα lt σε stp καταλαμβάνουν δ) πόσα άτομα και gr O2 είναι .

9) Δίνονται 1550 gr Ca3( PO4 ) 2 να βρεθούν : α) πόσα mole είναι β) πόσα gr-at Ca περιέχονται γ) πόσα gr O είναι δ) πόσα άτομα P έχει.

10) Φιάλη όγκου 4,48 lt είναι γεμάτη με C O2 με πίεση 380 mmHg και θερμοκρασία 27ο C .Να βρεθεί πόσα μόρια C O2 περιέχονται .

11 ) Η πυκνότητα του αζώτου είναι 1,42 gr/lt στους 27ο C και πίεση 96 cmHg . Να βρεθεί η πυκνότητα στους 0οC και πίεση 2,5 atm.

12)Πόσα lt σε stp SO2 περιέχουν τον ίδιο αριθμό ατόμων Ο2 με 29,4 gr H2SO4 .

13) Πόσα gr-at , άτομα , mole και μόρια χλωρίου περιέχονται σε 28,4 gr Cl.

ΑΒCl = 35,5 .

14) 8,22 lt σε stp. CH4 ,σε θερμοκρασία 27 0C και πίεση 1140 mmHg . Να βρεθεί α) ο αριθμός των mole του, β) ο αριθμός των gr.-at και ατόμων του Η που περιέχει.

15) 110 gr. CO2 . Πόσα mole είναι, ποιος ο όγκος του σε STP , τα μόρια του. Αν το SO2 έχει ίδιο αριθμό μορίων με το CO2 , να βρείτε πόσα gr. είναι το SO2.

 

 

 

Ασκήσεις στα Διαλύματα

 

 

16) Πόσα gr Η2Ο πρέπει να προσθέσουμε σε 250 ml διαλύματος H2SO4 10%v/v για να προκύψει διάλυμα 20 %v/v. , πυκνότητα νερού 1 gr/ml .

17) Αναμιγνύονται 12 lt διαλύματος NaOH με περιεκτικότητα 10% v/v με 4 lt διαλ. ΝαΟΗ 20%v/v. Να βρεθεί η περιεκτικότητα του τελικού διαλ/τος .

18) Αναμιγνύονται 300 ml διαλ. Η2SO4 περιεκτικότητας 30 % v/v με 200 ml διαλ. H2SO4 περ. 20 % v/v Να βρείτε την % v/v περιεκτικότητα του τελικού διαλ/τος.

19) Διάλυμα θειικού οξέος έχει περιεκτικότητα 19,6% v/v Ποία η περιεκτικότητα σε % w/w αυτού του διαλ/τος. Πυκνότητα δ/ματος 1,2 gr./ml.

20) Δίνονται 600 gr διαλ/τος ΝαΟΗ περιεκτικότητας 12 % w/w. Να βρεθούν : α) τα gr του καθαρού ΝαΟΗ β) τα gr του άλατος που προκύπτει από την αντίδραση του ΗCl στο ΝαΟΗ.

21) 600 gr διαλύματος ΝαΟΗ περιεκτικότητας 20 % w/v και πυκνότητας 1,92 gr/ml . Να βρεθεί η % w/w και η % v/v περιεκτικότητα του διαλ/τος αυτού.

22) Σε 600 ml δ/τος ΝαΙ 6% w/v αναμιγνύεται με 300 ml δ/τος ΝαΙ 15% w/v. Να βρεθεί η % w/v. περιεκτικότητα του τελικού δ/τος.

23) Αναμιγνύονται 600 ml ΚΟΗ 10% w/v. και πυκνότητας 1,15 gr./ml με 1500 gr. δ/τος ΚΟΗ 25 % w/v. Ποια θα είναι η % w/v περιεκτικότητα του τελικού δ/τος.

24) Με ποια αναλογία όγκων πρέπει να αναμείξουμε διάλυμα ΚΟΗ 20 % v/v και διάλυμα ΚΟΗ 40 % v/v , ώστε να σχηματίσουμε διάλυμα ΚΟΗ 30 % v/v .

25) Υδατικά διάλυμα Α με περιεκτικότητα 10% v/v σε ένωση Χ αναμειγνύεται με διάλυμα Β της ίδιας ουσίας διπλάσιου όγκου με περιεκτικότητα 15% v/v. Ποια η

περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει.

27) Υδατικό διάλυμα ΚΟΗ περιεκτικότητας 30% w/v. έχει πυκνότητα 1,3 gr./ml . Ποια η % w/w του διαλύματος.

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

ΔΑΓΚΛΗ 1-3 ΞΑΝΘΗ

ΤΗΛ. 2541068881

 

 

 

 

 

ΚΙΜΟΥΝΤΡΗΣ

 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

ΔΑΓΚΛΗ 1 - 3