ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

1)      Αντιδράσεις Προσθήκης

2)      Αντιδράσεις Απόσπασης

3)      Αντιδράσεις Υποκατάστασης

4)      Αντιδράσεις Πολυμερισμού

5)      Αντιδράσεις Συμπολυμερισμού

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1.      Να γραφούν οι εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων :

 

Α) Προσθήκη υδρογόνου παρουσία καταλύτη στις ενώσεις : ι) αιθένιο , ii) προπένιο,

iii) 1-βουτένιο , iv) 2-βουτένιο

Β) προσθήκη HCl στις ενώσεις : i) αιθένιο, ii) προπένιο iii) 1-βουτένιο iv) 2-μέθυλο-2-βουτένιο

v) 2,3 διμέθυλο 1- βουτένιο.

 

4) Από ποιο αλκένιο με επίδραση υδρογόνου παίρνουμε μέθυλο-προπάνιο;

6)      Από ποιο αλκένιο με επίδραση HCl παίρνουμε C3H7Cl ;

7)      Από ποια αλκένια με επίδραση Br2 παίρνουμε C4H8Br ; ( 3 περιπτώσεις )

8)      Από ποια αλκένια με επίδραση HCl παίρνουμε δευτεροταγές βουτυλοχλωρίδιο ( 2 περιπτώσεις)

9)      Από επίδραση περίσσειας HCl σε αλκίνιο ποιες ενώσεις C4H8Cl2 μπορούν να προκύψουν; ( 2 περιπτώσεις )

10)  Ποιες καρβονυλικές ενώσεις με επίδραση υδρογόνου δίνουν ενώσεις C3H8O ; (2 περιπτώσεις )

11)  Ποιες ενώσεις παράγονται με επίδραση HCN στις καρβονυλικές ενώσεις C3H6O ; ( 2 περιπτώσεις )

 

 

 

Φροντιστήριο Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ 

 

φροντιστήριο
Η ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ
 

 

 

 

 


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

1)      540 gr ομογενούς μίγματος των ισομερών αλκινίων C4H6 με επίδραση νατρίου εκλύει 44,8 l αερίου σε stp. Ποιοι οι συντακτικοί τύποι και η σύσταση σε mol του μίγματος των αλκινίων ;

2)      Ένα μίγμα που αποτελείται από 200 ml ακετυλενίου και 250 ml H2 μετρημένα στις ίδιες συνθήκες, θερμαίνεται παρουσία Ni , να βρεθεί η ποιοτική και ποσοτική σύσταση των προϊόντων .

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

 

ΘΕΜΑ 1ο

Για τις ερωτήσεις 1.1 - 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1. Η μάζα του πρωτονίου (mp) είναι 1836 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα του ηλεκτρονίου (me). Αν τα δύο αυτά σωματίδια κινούνται με την ίδια ταχύτητα, ποια είναι η σχέση των αντιστοίχων μηκών κύματος λp και λe , σύμφωνα με την κυματική θεωρία της ύλης του de Broglie;

α.

β.

 

γ.

 

δ. .

Μονάδες 5

1.2. Η κατανομή των ηλεκτρονίων του ατόμου του οξυγόνου (Z = 8) στη θεμελιώδη κατάσταση παριστάνεται με τον συμβολισμό:

1s 2s 2p

α. () () () () ( )

β. () () () ( ) ( )

γ. () ( ) () () ( )

δ. ( ) ( ) () () ()

Μονάδες 5

1.3. Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα οξέων που έχουν την ίδια συγκέντρωση και βρίσκονται σε θερμοκρασία 25ο C έχει τη μικρότερη τιμή pH;

Δίνονται οι αντίστοιχες σταθερές ιοντισμού των οξέων.

α. HCOOH με Ka = 2 10-4

β. CH3COOH με Ka = 2 10-5

γ. CℓCH2COOH με Ka = 1,5 10-3

δ. Cℓ2CHCOOH με Ka = 5 10-2 .

Μονάδες 5

 

1.4. Ποιος από τους παρακάτω υδρογονάνθρακες αντιδρά με αμμωνιακό διάλυμα CuCℓ δίνοντας κεραμέρυθρο ίζημα;

α. CH3-CH=CH2

β. CH3-CC-CH3

γ. CH2=CH- CH=CH2

δ. CH3-CCH .

Μονάδες 5

 

1.5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη "Σωστό" ή "Λάθος" δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση.

α. Στα πολυηλεκτρονικά άτομα οι ενεργειακές στάθμες των υποστιβάδων της ίδιας στιβάδας ταυτίζονται.

β. Ο δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός καθορίζει τον προσανατολισμό του ηλεκτρονιακού νέφους.

γ. Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού του είναι μεγαλύτερη από την ενέργεια πρώτου ιοντισμού του .

δ. Στη θερμοκρασία 37οC, τα ουδέτερα υδατικά διαλύματα έχουν pH μικρότερο του 7.

ε. Οι φαινόλες είναι ισχυρότερα οξέα από τις αλκοόλες.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Δίνεται η οργανική ένωση της οποίας τα άτομα άνθρακα αριθμούνται από 1 έως 4, όπως φαίνεται παραπάνω.

α. Πόσοι δεσμοί σ (σίγμα) και πόσοι δεσμοί π (πι) υπάρχουν στην ένωση;

Μονάδες 3

 

β. Μεταξύ ποιων ατόμων σχηματίζονται οι π δεσμοί;

Μονάδες 4

 

γ. Να αναφέρετε τι είδος υβριδικά τροχιακά έχει κάθε άτομο άνθρακα της ένωσης.

Μονάδες 6

 

 

2.2.             Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας σωστά συμπληρωμένες (προϊόντα και συντελεστές) τις χημικές εξισώσεις:

 

α. CH3-CH=CH2 + Η Cℓ κύριο προϊόν

 

CH3

β. CH3-CH2-CH-CH-CH3+NaOH κύριο προϊόν

Ι

H+

γ. HCOOH + CH3CH2OH

 

δ. νCH2=CH-CH=CH2

 

Μονάδες 12

 

 

ΘΕΜΑ 3ο

Σε δύο διαφορετικά δοχεία περιέχονται τα παρακάτω υδατικά διαλύματα σε θερμοκρασία 25ο C:

Δ1: HCℓ 1M

Δ2: HCOONa 1M

4.1. Να υπολογίσετε το pH των παραπάνω διαλυμάτων.

Μονάδες 8

4.2. 50 mL του διαλύματος Δ1 αραιώνονται με προσθήκη νερού, σε σταθερή θερμοκρασία 25οC, έως τελικού όγκου 200 mL (διάλυμα Δ3). 100 mL του διαλύματος Δ2 αραιώνονται με προσθήκη νερού, σε σταθερή θερμοκρασία 25οC, έως τελικού όγκου 800 mL (διάλυμα Δ4). Τα διαλύματα Δ3 και Δ4 αναμιγνύονται σχηματίζοντας το διάλυμα Δ5.

α. Ποιο είναι το pH του διαλύματος Δ5;

Μονάδες 8

β. 0,15 mol HCℓ διαλύονται στο διάλυμα Δ5 χωρίς μεταβολή του όγκου του διαλύματος, σε θερμοκρασία 25οC, σχηματίζοντας διάλυμα Δ6. Ποιο είναι το pH του διαλύματος Δ6;

Μονάδες 9

Δίνονται: Κw=1014, ΚaΗCOOH=104, σε θερμοκρασία 25C.

Να ληφθούν υπόψη οι γνωστές προσεγγίσεις που επιτρέπονται από τα δεδομένα του προβλήματος.